Facebook игра на “Midea CAC” – правила

Facebook игра на “Midea CAC” – правила Организатор на играта Фейсбук игра (наричана по-долу „Играта“) се организира от „Еъркон“ ЕООД, („Организатор“). 1.1. Официалните правила на Играта се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на интернет адрес www.midea-bg.net/facebook-igra  („Официални правила“). 1.2. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените…